Skip to main content

Effektiv og god bedriftskultur

Hva kjennetegner en god og effektiv bedriftskultur og et godt arbeidsmiljø? Og hvorfor er dette viktig for din bedrift? Uansett om man går inn for det eller ikke, så dannes det en kultur i enhver organisasjon. Spørsmålet er hvordan vi bygger en positiv kultur, og unngår ukultur. Men før det, hva er egentlig organisasjonskultur?

Store norske leksikon definerer organisasjonskultur som følger:

«Organisasjonskultur omfatter de felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg blant medlemmene i en organisasjon. Verdier er det som oppfattes som viktig og verdt å streve etter, mens normer viser til hva som anses som akseptabelt og uakseptabelt når det gjelder holdninger, handlinger og atferd. Virkelighetsoppfatninger hjelper folk til å forstå det som skjer i og omkring organisasjonen, for eksempel hva som kan oppfattes som sant og usant.»

Felles identitet

Målet er at disse felles verdiene, normene og virkelighetsoppfatningene skal skape en grunnleggende forståelse for hvorfor vi jobber som vi gjør, og setter oss de målene vi setter. Dette er direkte knyttet til hvordan en grunnleggende funksjon ved bedriftskultur er å skape intern og ekstern tilpasning. Ekstern tilpasning handler om å skape en felles forståelse for hvordan bedriftens omgivelser påvirker bedriftens mål, strategier og arbeidsmåter. Dette kan være konkurranse og endringer i markedet, utvikling i nasjonal og internasjonal økonomi eller andre rammebetingelser som påvirker den daglige driften. Med dette i bakhodet er endringsvilje et stikkord for en god bedriftskultur. I bunn og grunn handler dette om å være dynamisk og tilpasse seg rammebetingelser for å overleve i markedet.

Intern tilpasning handler om hvordan felles språk, metoder og ideologi skaper samhandling mellom bedriftens ansatte. Eksempler på dette er hvordan man internt omtaler kunder, fagspråket som benyttes eller felles metoder for problemløsing. Sammen bidrar dette til en felles forståelse for hvordan man skal jobbe sammen.

Samarbeid og forståelse

Når vi er trygge i egen rolle og har et godt samarbeid med våre kolleger har vi det bra på jobben. Da vil vi gjerne også yte det lille ekstra når det trengs. Har vi samtidig en felles forståelse rundt bedriftens verdier, visjoner og fremgangsmåter, ligger det til rette for at alle vil trekke i samme retning. En god bedriftskultur kan således sies å være en kultur som skaper godt samarbeid og felles forståelse innad i organisasjonen. I det neste bidrar dette til å oppnå bedriftens mål. Med et godt arbeidsmiljø i bunn der alle er trygge på hverandre og kjenner egne og hverandres styrker, er mulighetene store for at man får til akkurat det.

Men hvem har ansvaret for at det utvikler seg en god og effektiv bedriftskultur i din bedrift? Er det ledelsen, eller de ansatte?

God bedriftskultur er alles ansvar

Om ikke ledelsen går foran som gode eksempler og utviser engasjement og vilje til å skape en god kultur, er slaget så godt som allerede tapt. For hvorfor skal jeg bry meg, når ikke sjefen min gjør det? Samtidig er en annen nøkkel at alle i bedriften må involveres om vi ønsker at den gode kulturen skal gjennomsyre bedriften. Dette gjelder ikke bare i et uttalt prosjekt-arbeid rundt bedriftens kultur, men også mer generelt: En bedrift der ledelsen involverer ansatte i beslutninger, oppdaterer på forandringer, samt lytter og viser tillit er allerede i gang med å bygge en god, inkluderende bedriftskultur. Og i bunn og grunn har alle i organisasjonen et ansvar for å bygge og opprettholde en god bedriftskultur. Vi må sammen skape den arbeidsdagen som vi trives i og som samtidig fører oss framover.

Kontinuerlig endring

Et annet viktig poeng er at en bedriftskultur alltid er under endring. Noen ganger legger vi merke til det, andre ganger gjør vi det ikke. Eksempelvis vil innførsel av nye arbeidsmetoder kunne gi en tydelig endring av kulturen i en bedrift. I andre tilfeller vil bedriftskulturen endres utilsiktet over tid. For eksempel i forbindelse med utskifting av personell. Å skape en god bedriftskultur er dermed ikke noe man bare jobber med i en kortvarig periode. Det er en prosess som alltid pågår og som trenger kontinuerlig oppmerksomhet. Både fra ledelse og ansatte.

Oppsummert kan det da sies at en god og effektiv bedriftskultur er en kultur som preges av ansatte som ønsker å gjøre en god jobb og en ledelse som er involvert og involverer. Videre er samspill, god kommunikasjon, målrettet arbeid og en felles bevissthet om bedriftens mål avgjørende. Og ikke minst at man har et kontinuerlig fokus på å bevare og videreutvikle den gode kulturen.

Kontakt oss

ansvar, Arbeidsglede, arbeidsmiljø, Bedriftskultur, effektivitet, Endring, Endringsarbeid, felles bevissthet, kolleger, kommunikasjon, kontinuerlig endring, ledelse, organisasjon, organisasjonskultur, samarbeid, Teamutvikling

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *