Skip to main content

Tips for å flyte med arbeidsmarkedet

Det ingen tvil om at dagens arbeidsmarked gjennomgår store endringer. Det er heller normen enn unntaket historisk sett. Samtidig skjer dagens endringer svært raskt. Her er noen tips til hva du kan ha fokus på for å henge med på utviklingen.

Som sagt er endringer i arbeidsmarkedet noe som alltid har funnet sted. For eksempel skjedde det store omveltninger med tanke på hvordan man jobbet og type arbeidsforhold med den industrielle revolusjon på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. De ulike yrkesretningene har hele tiden også stadig blitt mer og mer spesialisert, noe som igjen har gitt et stadig økende krav til utdanning. Et eksempel fra nyere dato er hvordan vi i 1970 fant 44 prosent av norsk sysselsetting innen privat vareproduksjon mot 22 prosent i 2017. I den samme tidsperioden har sysselsettingen innen offentlig forvaltning gått opp fra mellom 15 og 20 prosent til i overkant av 30 prosent. Samtidig har det vært en økning i sysselsettingen i helse- og omsorgstjenester fra 125.000 i 1970 til 650.000 i 2015.

Bli bevisst egen kompetanse

I disse historiene om endring ligger det også at samtidig som noen yrker forsvinner over tid, dukker det opp nye. Et nøkkelord for å håndtere disse endringene som arbeidstaker er kompetanseoverføring.

Kompetanseoverføring handler om å se hvordan egen kompetanse kan benyttes i bransjer man ikke tidligere har jobbet i. Mange av våre egenskaper er nyttige i flere bransjer. Samtidig kan det ofte være vanskelig for oss å oppdage dette selv. En god kundebehandler er kanskje ikke bevisst på at hun sitter på kompetanse som er nyttig i andre jobber der man jobber mennesker, for eksempel innen helsesektoren eller annet menneskerelatert arbeid. Et annet eksempel er hvordan gode digitale ferdigheter er nødvendig innenfor nær sagt hvilken som helst retning: I industrien må du kunne programmere maskiner, en vaktmester eller byggdrifter kontrollere og inspiserer byggene på data og butikker trenger nettbutikker for å overleve i markedet.

Som sagt er det ikke alltid så enkelt å se selv hvilken kompetanse eller personlige egenskaper man har. For å bli bevisst egne styrker og hvordan disse kan overføres fra vår nåværende eller tidligere jobb til en ny, kan for eksempel karriereveiledning være nyttig å benytte seg av. Du kan også bruke ditt eget nettverk; hvilke styrker mener venner og familie at du har?

Vær åpen for endringer

For å se egne muligheter for kompetanseoverføring er evnen til å håndtere endringer, eller å inneha endringsvilje, vesentlig. Dette gjelder ikke bare med tanke på arbeidsmarkedet, men generelt i livet. Endringsvilje handler ikke bare om å håndtere endringer i livet og jobb på en god måte, men også å ville lære nye ting og å utvikle seg; vi må tilpasse oss nye miljøer, arbeidsoppgaver og utfordringer. I dette ligger det videre å være bevisst på at vi igjennom karrieren vår bør være villige til å gjennomføre flere utdanningsløp, ha flere arbeidsforhold enn hva som var tilfellet tidligere og å stå i en rekke forskjellige type ansettelsesforhold.

Les også: Endring gjennom samarbeid og tillit

Totalt sett handler dette om det som heter karrierelæring og karrierekompetanse. Karrierekompetanse kan defineres på følgende måte:

Karrierekompetanse er kompetanse som setter mennesker i stand til å håndtere sin karriere, også i forandring og overganger. Det er kompetanse til å kjenne og forstå seg selv og sin kontekst, til å handle og ta valg og til å håndtere dilemmaer og spenninger knyttet til liv, læring og arbeid. Det inkluderer innsikt i at den enkelte formes av sine livsvilkår og handlinger, men også kan påvirke og forme egen og fellesskapets framtid. 

Karrierelæring er dermed ikke noe som bare er viktig i endringer og overganger, men heller en prosess som pågår gjennom hele yrkeskarrieren og livet. Kompetanse Norge har nylig publisert et nasjonalt rammeverk for karrierelæring. Skulle du være nysgjerrig på å utforske hvordan du selv kan utvikle egne karrierekompetanser, finner du mer om dette her.

Les også: Karrierelæring i en ny tid

Tenk kompetanseheving

For å tilpasse deg et arbeidsmarked i stadig endring må du også holde deg oppdatert på hvilke muligheter du har med tanke på videre- eller etterutdanning. Dette er en fin måte å oppdatere deg innen eget fagfelt, eller for å omskolere deg til et nytt. En oversikt over noen muligheter for dette finner du hos utdanning.no.

Generelt sett kan det sies at utdanning og kompetanseheving bare vil bli viktigere og viktigere for alle som skal inn i eller holde seg i arbeidsmarkedet. For dette er også en historie om hvordan vi har gått fra et industrisamfunn til et kunnskaps- eller kompetansesamfunn: Fra 1970 til 2015 har det vært en nedgang i sysselsettingen i norsk industri på 100.000 arbeidsplasser. Samtidig blir industrien mer og mer kunnskapsbasert; Medarbeidere og deres kunnskap har tatt maskinenes plass som den viktigste kapitalen. I tillegg har vår motivasjon for å lære og utføre nye arbeidsoppgaver blitt mer ettertraktet for arbeidsgiverne.

For eksempel vil det alltid være behov for arbeidskraft innen helsefaglige yrker som sykepleier eller lege. Lærer er et annet menneskerelatert yrke der det er et stort behov for arbeidskraft. Samtidig svarte det norske næringslivet i 2020 at det er behov for 10.000 håndverkere. Innen tekniske fag og interiørfag er det også stor etterspørsel etter arbeidskraft. For å lese mer om dette kan du gå til NHOs oppsummering av deres årlige kompetansebarometer.

På den andre siden gjør endringer i både marked og verden at nye yrkesretninger spretter opp. I 2021 er det rundt 50 nye studieretninger å velge imellom. Den stadige digitaliseringen og fokus på det grønne skiftet er noen av faktorene som har påvirket den utviklingen.

Endring gir muligheter

Til slutt kan det da sies at om du ønsker å henge med på utviklingen i arbeidslivet, og gjennom det se nye muligheter, vil du ha et godt grunnlag hvis du:

  • Er bevisst på hvordan din kompetanse og dine styrker kan være nyttige i andre type jobber enn du tidligere har hatt.
  • Ser på endringer som en naturlig del av livet og yrkeskarrieren, og dermed en mulighet for å utvikle seg.
  • Er åpen for å tilegne deg ny eller dypere kunnskap gjennom for eksempel utdanning.

For å få flere tips anbefaler vi også at du besøker vårt Digitalt Jobbsenter. Der kan du blant annet lese mer om karriereveiledning, utdanningsmuligheter og hvor du finner nye jobber.

Kontakt oss

Endringsvilje, Karrierelæring, Kompetanseoverføring, Utdanning