Skip to main content

Karrierelæring i en ny tid

Dagens arbeidsliv er i stor endring og omstilling. Revolusjonen vi er i nå, med digitalisering, automatisering og robotisering forventes å utfordre strukturene vi kjenner til i dag. Både ved måten vi innretter livene våre, jobber og kommuniserer på. Dette gjør at vi må tenke annerledes når det kommer til både karrierelæring og karriereveiledning.

Den vanlige oppfatningen har i lang tid vært at man tar en utdanning, blir ansatt i en bedrift, og blir i samme jobb eller bransje til man går av med pensjon. Når omstillingshastigheten i arbeidslivet øker, stiller det naturlig nok krav til hver og en av oss med tanke på evne til omstilling.

I framtiden er det sannsynlig at vi vil bytte jobb oftere. Arbeidskarrieren vil for flere av oss derfor preges av flere kortvarige arbeidsforhold gjennom konsulentoppdrag, prosjekter, vikariater og ulike sesongoppdrag. Ved å være vår egen entreprenør vil vi ha gode muligheter for å være mer fleksible og skape en karriere på egne premisser. Samtidig vil det for mange oppleves som ustabilt og usikkert. Endring i arbeidsoppgaver og måte å organisere og utføre arbeidet på, vil i tillegg innebære at ny kompetanse blir helt nødvendig.

Les også: Introvert og ekstrovert sammen på jobb

Livslang læring

I vår nye tid vil karrierelæring i stor grad foregå i et livslangt perspektiv, også kalt livslang læring. Dette gjennom å kontinuerlig måtte tilegne oss økt og ny kompetanse for å kunne henge med på utviklingen og endringene som skjer. Dette kan dreie seg om teoretisk og faglig læring, men det kan også dreie seg om å sette seg selv i stand til å håndtere egen karriere. I dette ligger det blant annet å lære seg selvledelse eller aktivere den kompetansen en allerede har.

Les også: Endring gjennom samarbeid og tillit

Livslang læring vil stille nye krav til omstilling og opplæring både fra hvert enkelt individ, utdanningsinstitusjonene, arbeidsgivere og myndigheter. På nasjonalt nivå gis det føringer gjennom kompetansereformen «Lære hele livet» (Meld.St.14) som ganske nylig trådte i kraft. Den har som mål at ingen i befolkningen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse. Det innebærer å gi alle mulighet til å fornye og supplere sin kompetanse slik at flere kan stå lenger i arbeid.

Disse endringene gjør karriereveiledning til et fag som i stadig økende grad dreier seg om en helhetstenkning, og ikke bare å finne rett mann til rett plass. Karriere i dag handler like mye om livskarriere som arbeidskarriere. Det dreier seg om en måte å innrette livet sitt på, der ferdigheter til å ta valg, håndtere overganger og se muligheter knyttet til både liv, læring og arbeid er viktig. Karriere utspiller seg med andre ord på alle livets arenaer – hjem, skole, fritid og jobb.

Kjenn deg selv og dine styrker

Tidligere har karriereveiledere gjerne hatt en rolle for mennesker i overgangsfaser, som fra utdanning til jobb eller fra videregående utdanning til høyere utdanning. Nå blir karriereveiledning en mer kontinuerlig prosess som retter seg mot hele mennesket med dets verdisyn, menneskesyn, erfaringer og mulighetsoppmerksomhet. Dette fordi det blir mer og mer viktig for den enkelte å kunne kjenne og forstå seg selv og sin kontekst. Det er spennende og lærerikt å ta seg tid til å gjøre et dypdykk, kanskje sammen med en karriereveileder. Da kan du finne svar på spørsmål som: Hvem er jeg? Hva er mine styrker? Hvor og med hvem passer jeg inn? Hva gir mening for meg? Hva motiverer meg? Hvordan er mine valgstrategier?

Omstilling og endring er en krevende øvelse. Kanskje spesielt for voksne mennesker som har innrettet seg i den strukturen som har eksistert de siste tiårene. Men heldigvis er vi mennesker svært omstillingsdyktige og i god stand til å håndtere endringer. Om vi ikke lar frykten ta overhånd, vil vi kunne få et langt og spennende arbeidsliv dersom vi får et bevisst og godt forhold til læring. Og det er aldri for sent å lære noe nytt. Er du lønnsmottaker, frilanser, student eller pensjonist vil du alltids kunne lære noe nytt. Enten det er om deg selv, arbeidsmarkedet rundt deg eller rett og slett et nytt fag.

Karriereveiledere får en viktig rolle i dagens og framtidens arbeidsliv. De vil kunne bidra til at befolkningen utvikler nødvendige karrierekompetanser for å kunne få et rikt og godt arbeidsliv. God karriereveiledning kan bidra til mindre frafall og færre omvalg, og til at voksne i overgangsfaser i mye større grad er omstillingsdyktige. Dette er viktig på det personlige plan, men det er også god samfunnsøkonomi å utnytte de ressursene som ligger i arbeidsstokken.

Kontakt oss

Endring, Karrierelæring, Karriereveiledning, Livslang læring, Omstilling